Privacy verklaring Stichting Lokale Omroep Heemskerk

Stichting Lokale Omroep Heemskerk is de publieke lokale omroep in de Heemskerk. Stichting Lokale Omroep Heemskerk exploiteert onder de naam Omroep Heemskerk een radio en televisiestation via verschillende media. Voor het goed functioneren van de verschillende diensten van Stichting Lokale Omroep Heemskerk is het in voorkomende gevallen van belang om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende wijze beveiligd.

Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen deze uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

In deze privacyverklaring willen we u duidelijkheid geven hoe wij omgaan met uw gegevens, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen, voor welke doeleinden we deze (kunnen) gebruiken en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn. Daarnaast kunt u hier lezen hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen en hoe u deze kunt laten wijzigen of verwijderen.

Voor wie geldt deze privacy verklaring

Deze privacy verklaring geldt voor bezoekers van de website inclusief bijbehorende apps en social media. Daarnaast geldt deze privacy verklaring voor radioluisteraars en televisiekijkers die contact hebben, te gast zijn of meedoen met acties en overige relaties van Stichting Lokale Omroep Heemskerk. Dit reglement is van toepassing binnen Omroep Heemskerk en heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van klanten/consumenten, medewerkers, vrijwilligers & partners (derden). Er gelden uitzonderingen voor de verwerkingen van persoonsgegevens indien deze voor uitsluitend journalistieke doeleinden worden toegepast (artikel 43 UAVG).

De gegevens die wij van u gebruiken

Omroep Heemskerk verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij werken met persoonsgegevens van klanten (c.q. gebruikers), medewerkers en partners. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die (in)direct herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook foto’s zijn persoonsgegevens. Wij kunnen niet uitsluiten dat derden via onze website cookies plaatsen waarmee uw surfgedrag wordt gevolgd (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

Categorieën

Bij Stichting Lokale Omroep Heemskerk hanteren wij een aantal categorieën van persoonsgegevens, afhankelijk van de dienst die u bij ons gebruikt. De categorieën zijn als volgt:
Contactgegevens/formulieren (zoals naam, telefoonnummer, huisadres, e-mailadres, stemkeuze etc.);
Hoe vaak en wanneer u gebeld heeft);
Ontvangen media (zoals foto’s, filmpjes en berichten);
Deelnamegegevens (zoals deelname aan prijsvragen, stemmen bij verkiezingen, of andere acties.);
Klikgedrag en cookies (voor herkenning van de browser);
Apparaat gegevens (zoals IP-adres, toesteltype, browser, etc.).
Sollicitaties. Indien u bij ons solliciteert als vrijwilliger en u uw CV en motivatie aan ons stuurt.

Contactgegevens adverteerders

Indien u bij Omroep Heemskerk adverteert of heeft aangegeven interesse te hebben om bij ons te adverteren worden u contact gegevens opgeslagen.

Nieuwsgaring en verwerking

Voor het uitoefenen van onze journalistiek slaan wij contactgegevens op van onze journalistieke bronnen bij het garen en verwerken van het nieuws.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Lokale Omroep Heemskerk verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens die in de AVG zijn opgenomen zoals gegevens over ras, geloof, van medische aard, politieke voorkeur, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond of een strafrechtelijk verleden tenzij de verwerking van de bedoelde gegevens noodzakelijk is voor journalistieke doeleinden.
Omroep Heemskerk heeft een aantal sociale media-accounts. Dit doen wij als omroep, omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen kan participeren in de nieuwsvoorziening in onze streek. Bij de berichten die wij posten, kunt u reacties of ‘likes’ plaatsen. Wij gebruiken deze gegevens (hoeveelheid reacties of likes) om het bereik te analyseren en het aanbod beter te laten aansluiten bij de vraag. Op deze manier verbeteren wij continu onze dienstverlening.

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van deze media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees hiervoor de privacyverklaring van deze media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Onze website gebruikt Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Gemeten wordt hoeveel gebruikers de website bezoeken, op welk tijdstip de website en pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de gebruiker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoefte van de gebruikers.

Als onderdeel van de Google Analytics-dienst, plaatst Google een cookie via de website. Google deelt de verkregen informatie alleen aan derden die de gegevens namens het bedrijf verwerken, of wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Stichting Lokale Omroep Heemskerk heeft hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, is grotendeels geanonimiseerd. Zo wordt nadrukkelijk niet een compleet IP-adres meegegeven. De data wordt opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Bij het gebruik van Google Analytics cookies volgt Stichting Lokale Omroep Heemskerk de aanbevelingen van Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. waarin staat dat Google zorgvuldig om moet gaan met de cookie-informatie.
Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld (over een minderjarige), neem dan contact met ons op via info@omroepheemskerk.nl. Wij zullen deze informatie dan, uitsluitend na een positieve beoordeling, verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Stichting Lokale Omroep Heemskerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het maken van online web-artikelen, radio-uitzendingen of televisie uitzendingen;
– het onderhouden van klantrelaties;
– voor contact via het contactformulier bij vragen of opmerkingen;
– voor periodieke acties, zoals prijsvragen, aanvragen van favoriete muziek, enzovoorts;
– u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– voor het inventariseren van het bereik van Stichting Lokale Omroep Heemskerk en het aanbod te verbeteren om beter aan te te sluiten bij het publiek via sociale media;
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang we gegevens bewaren
Stichting Lokale Omroep Heemskerk zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Hoe lang dat precies is, kan in verschillende wetten zijn vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en het doel waarvoor wij gegevens verwerken.

Delen met anderen
Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op Omroep Heemskerk rust of wanneer u daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites / apps. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Dit wordt gedaan om uw instellingen te behouden zodat het gebruik van onze site wordt vergemakkelijkt. Daarnaast geeft het inzicht in het gebruik van de video en/of audio player. Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren.

Advertenties

Op onze media worden advertenties getoond op de hoofdpagina en berichtenpagina’s. Deze advertenties linken naar websites van de adverteerder. Mogelijk wordt hierbij uw IP-adres opgeslagen door de website waar u heen gaat. Lees daarom ook daar de privacyverklaring goed door. Uw IP-adres wordt door deze website en andere websites niet gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Alle bezoekers krijgen dezelfde advertenties te zien.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@omroepheemskerk.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Lokale Omroep Heemskerk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
De rechten die personen hebben op grond van de AVG zijn voor een groot deel niet van toepassing op journalistieke bijdragen en foto’s in onze media. Als in een artikel van Omroep Heemskerk persoonsgegevens staan vermeld zoals bijvoorbeeld een voor- en achternaam dan heeft die persoon:

– geen recht op vergetelheid: er kan dus niet gevraagd worden de naam te verwijderen
– geen recht op intrekking: ingeval van toestemming voor publicatie kan die toestemming niet worden ingetrokken
– geen recht op rectificatie
– geen recht van inzage in de verwerking van persoonsgegevens door het betreffende medium
– geen recht op bezwaar tegen de verwerking
– geen recht op dataportabiliteit om van het medium de persoonsgegevens te ontvangen die zij hebben.

De bepalingen over de toezichthoudende autoriteit zijn eveneens uitgezonderd. Dit betekent dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet bevoegd is toezicht te houden en evenmin boetes kan opleggen bij eventuele overtredingen.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen op onze website (middels certificaten) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@omroepheemskerk.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Stichting Lokale Omroep Heemskerk / Omroep Heemskerk omgaat met uw persoonlijke gegevens. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring op eventuele aanpassing. Deze versie is van 07 juni 2023.
Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacy statement, neem dan contact op met Stichting Lokale Omroep Heemskerk via info@omroepheemskerk.nl of kunt u een brief sturen naar Omroep Heemskerk t.a.v. privacy, A. Verherentstraat 5 1961 GD Heemskerk.